Verzuim / Ziek melden

Beste ouder/verzorger,
Onderwijs is erg belangrijk in de maatschappij. Ouders, scholen en de gemeente hebben hun eigen verantwoordelijkheden om ervoor te zorgen dat jongeren een diploma halen. Dit is vastgelegd in de Leerplichtwet. Maar Leerplicht is ook een recht, want ieder kind in Nederland heeft recht op onderwijs. Als uw kind het recht op onderwijs ontnomen wordt, doordat het te laat op school komt of zonder geldige reden niet aanwezig is, probeert de school dit eerst samen met u als ouder/verzorger op te lossen. Dit kan door bijvoorbeeld schoolmaatschappelijk werk in te schakelen of een andere vorm van hulp of door simpelweg afspraken met u te maken. Als het verzuim blijft aanhouden, is de school wettelijk verplicht om Leerplicht op de hoogte te stellen. Aanhoudend verzuim kan uiteindelijk leiden tot een proces-verbaal. Dit betekent dat het verzuim aan de rechter wordt voorgelegd en dat u bij de Rechtbank moet voorkomen. De rechter bepaalt uiteindelijk welke stappen er genomen moeten worden, bijvoorbeeld een traject van Jeugdzorg, of dat u een geldboete opgelegd krijgt.

Bijzondere omstandigheden kunnen ertoe leiden dat u met uw kind(eren) naar het buitenland wil, terwijl uw kind(eren) naar school moet(en). Slechts in uitzonderlijke gevallen kunt een beroep doen op Extra Verlof, bijvoorbeeld bij overlijden van opa/oma of een bruiloft. U moet kunnen aantonen dat u daadwerkelijk naar het buitenland bent geweest om de reden die u heeft opgegeven, bijvoorbeeld door een overlijdensakte of een trouwkaart. De aanvraag Extra Verlof moet u indienen bij de directie van de school, voordat u de tickets heeft gekocht. Tot 10 schooldagen beslist de directie of u met uw kind(eren) naar het buitenland mag. Bij meer dan 10 schooldagen is de directie verplicht de aanvraag door te sturen naar Leerplicht. Leerplicht heeft dan 8 weken de tijd om een besluit te nemen en u hierover te informeren. Als u uw kind(eren) zonder toestemming meeneemt naar het buitenland, kan er ook proces-verbaal opgemaakt worden en riskeert u een geldboete.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Meer informatie kunt u teruglezen op:
http://www.rotterdam.nl/leerplicht         
 
Met vriendelijke groet,
De Leerplichtambtenaar
Gemeente Rotterdam

Aanvraagformulieren exrtra verlof kunt u hieronder downloaden.
Met deze formulieren kunt u het verlof aanvragen. 
U kunt deze formulieren inleveren bij de directie de Mare.

Regels omtrent extra verlof aanvraag

Verlofformulier voor tien of minder dagen.

Verlofformulier voor meer dan tien dagen

Door middel van onderstaand formulier kunt u uw kind ziekmelden.

  

 

Ziekmelden

Vergeet niet naam van het kind en klassennummer te vermelden.
Delen: