GMR

Binnen het bestuur van onze school, Stichting BOOR, is ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad voor primair onderwijs (GMR-po) actief. De GMR bespreekt zaken die alle openbare scholen of een deel ervan aangaan,
de zogenaamde bovenschoolse onderwerpen. Daarnaast vervult de GMR een ondersteunende rol bij het   functioneren van zijn achterban, de Medezeggenschapsraden (MR'en) van de scholen. De MR'en worden via o.a. nieuwsbrieven regelmatig op de hoogte gebracht van de activiteiten van de GMR. Alle informatie over de GMR-po, zoals samenstelling, vergaderingen, notulen, etc. kunt u vinden via de website: www.boorbestuur.nl
(kies Medezeggenschap/GMR-po).
De leden van de GMR-po worden gekozen door de ouder- en personeelsgeleding van de MR'en van de basisscholen .
  

Denkt u er over om u kandidaat te stellen, bekijk dan de volgende brochure.

Delen: