MR / GMR

De MR vergadering komt gemiddeld 5 keer per jaar bij elkaar.
De bijeenkomsten worden gehouden in het hoofdgebouw, Grift 50 en vinden plaats aan de hand van een van te voren vastgestelde agenda.
Naar aanleiding van deze agenda en de inhoud van de vergadering worden notulen gemaakt, welke na goedkeuring hier op de site te lezen zijn

Waar houdt de M.R. zich mee bezig?
Onze medezeggenschapsraad houdt zich bezig met tal van beleidsterreinen. 
Te denken valt aan:

  • vaststellen zorgplan
  •  vaststellen schoolplan
  •  vaststellen schoolactiviteitenplan
  •  veiligheid (b.v. verkeerssituatie)
  •  beheren en innen ouderbijdrage
  •  opstellen begroting

Ook komen onderwerpen aan de orde die de oudergeleding ter ore zijn gekomen en die een antwoord behoeven.
Dit kunnen huishoudelijke zaken betreffen die snel  op te lossen zijn, maar ook zaken die pas op langere termijn te realiseren zijn.
Heeft u interesse in een rol binnen de medezeggenschapsraad dan kunt u zich t.z.t.kandidaat stellen.

 

Vergaderdata 2019-2020 (aanvang 19.30 uur)

-maandag 11 november 2019 
-maandag 13 januari 2020
-maandag 9 maart 2020
-donderdag 14 mei 2020
-maandag 8 juni 2020

De vergadering vindt plaats in het hoofdgebouw, Grift 50. Aanvang 19.30 uur en is openbaar.

 

Oudergeleding                
       
Dhr.
El-Khetabi
  Mevr.Bijl   Mevr.
Musinovic
  Mevr.
Cleve
  Mevr.
Robinson
                 
                 
Lerarengeleding                 
       
Dhr.
Baan
  Mevr.
​Botic
  Dhr.
​van Nijnatten
  Dhr.
van der Pol
  Mevr.
​de Wolf

Bekijk hieronder de notulen van de afgelopen vergaderingen:
 

 
februari 2018
maart 2018
oktober 2018
januari 2019
april 2019
juni 2019
september 2019
november 2019

   
GMR

Binnen het bestuur van onze school, Stichting BOOR, is ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad voor primair onderwijs (GMR-po) actief. De GMR bespreekt zaken die alle openbare scholen of een deel ervan aangaan,

de zogenaamde bovenschoolse onderwerpen. Daarnaast vervult de GMR een ondersteunende rol bij het   functioneren van zijn achterban, de Medezeggenschapsraden (MR'en) van de scholen. De MR'en worden via o.a. nieuwsbrieven regelmatig op de hoogte gebracht van de activiteiten van de GMR. Alle informatie over de GMR-po, zoals samenstelling, vergaderingen, notulen, etc. kunt u vinden via de website: www.boorbestuur.nl

(kies Medezeggenschap/GMR-po).

De leden van de GMR-po worden gekozen door de ouder- en personeelsgeleding van de MR'en van de basisscholen .

  Denkt u er over om u kandidaat te stellen, bekijk dan de volgende brochure.

Delen: