MR / GMR

De MR vergadering komt gemiddeld 5 keer per jaar bij elkaar.
De bijeenkomsten worden gehouden in het hoofdgebouw, Grift 50 en vinden plaats aan de hand van een van te voren vastgestelde agenda.
Naar aanleiding van deze agenda en de inhoud van de vergadering worden notulen gemaakt, welke na goedkeuring hier op de site te lezen zijn

Waar houdt de M.R. zich mee bezig?
Onze medezeggenschapsraad houdt zich bezig met tal van beleidsterreinen. 
Te denken valt aan:

  • vaststellen zorgplan
  •  vaststellen schoolplan
  •  vaststellen schoolactiviteitenplan
  •  veiligheid (b.v. verkeerssituatie)
  •  beheren en innen ouderbijdrage
  •  opstellen begroting

Ook komen onderwerpen aan de orde die de oudergeleding ter ore zijn gekomen en die een antwoord behoeven.
Dit kunnen huishoudelijke zaken betreffen die snel  op te lossen zijn, maar ook zaken die pas op langere termijn te realiseren zijn.
Heeft u interesse in een rol binnen de medezeggenschapsraad dan kunt u zich t.z.t.kandidaat stellen.

 

Vergaderdata 2021-2022 (aanvang 19.30 uur)

Donderdag 9 september 2021 
Donderdag 4 november 2021 
Donderdag 13 januari 2022 
Maandag 7 maart 2022 
Dinsdag 12 april 2022 
Dinsdag 14 juni 2022 

De vergadering vindt plaats in het hoofdgebouw, Grift 50 en is openbaar.

 

Oudergeleding                
         
Dhr.
El-Khetabi
  Mevr.Bijl   Mevr.
Cleve
  Mevr.
Robinson
   
                 
                 
Lerarengeleding                 
           

Mevr.
Broeksema

  Mevr.
​van de Werff
  Mevr.
Knijft
 

Mevr.
Evers

Mevr.
Biemans

 

Bekijk hieronder de notulen van de afgelopen vergaderingen:
 

 


7 januari 2021
8 februari 2021
20 mei 2021
1 juni 2021
1 juli 2021
13 juli 2021

4 november 2021

Nieuwsbrief Oudergeleding Medezeggeschapsraad oktober 2021

   
GMR

Binnen het bestuur van onze school, Stichting BOOR, is ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad voor primair onderwijs (GMR-po) actief. De GMR bespreekt zaken die alle openbare scholen of een deel ervan aangaan,

de zogenaamde bovenschoolse onderwerpen. Daarnaast vervult de GMR een ondersteunende rol bij het   functioneren van zijn achterban, de Medezeggenschapsraden (MR'en) van de scholen. De MR'en worden via o.a. nieuwsbrieven regelmatig op de hoogte gebracht van de activiteiten van de GMR. Alle informatie over de GMR-po, zoals samenstelling, vergaderingen, notulen, etc. kunt u vinden via de website: www.boorbestuur.nl

(kies Medezeggenschap/GMR-po).

De leden van de GMR-po worden gekozen door de ouder- en personeelsgeleding van de MR'en van de basisscholen .

  Denkt u er over om u kandidaat te stellen, bekijk dan de volgende brochure.

Delen: