MR / GMR

 

Binnenkort hebben wij op school verkiezingen voor de medezeggenschapsraad.
Na de meivakantie 2019 gaat de procedure om een nieuwe MR te installeren van start.
Graag willen wij u op de hoogte brengen van de op handen zijnde verkiezingen voor de medezeggenschapraad in de komende jaren.
Houdt u goed de brieven in de gaten die met de kinderen zullen worden meegegeven.
Tevens is er informatie te vinden op de website van de Mare en de app.
De MR vergadering komt gemiddeld 5 keer per jaar bij elkaar.
De bijeenkomsten worden gehouden in het hoofdgebouw, Grift 50 en vinden plaats aan de hand van een van te voren vastgestelde agenda.
Naar aanleiding van deze agenda en de inhoud van de vergadering worden notulen gemaakt, welke na goedkeuring hier op de site te lezen zijn

 
 
Waar houdt de M.R. zich mee bezig?
Onze medezeggenschapsraad houdt zich bezig met tal van beleidsterreinen. 
Te denken valt aan: 
 
  •  vaststellen zorgplan
  •  vaststellen schoolplan
  •  vaststellen schoolactiviteitenplan
  •  veiligheid (b.v. verkeerssituatie)
  •  beheren en innen ouderbijdrage
  •  opstellen begroting
 
Ook komen onderwerpen aan de orde die de oudergeleding ter ore zijn gekomen en die een antwoord behoeven.
Dit kunnen huishoudelijke zaken betreffen die snel  op te lossen zijn, maar ook zaken die pas op langere termijn te realiseren zijn.
Heeft u interesse in een rol binnen de medezeggenschapsraad dan kunt u zich binnenkort kandidaat stellen.
 
 
 
Vergaderdata 2018-2019

 
  7 mei
20 juni (reserve)
 
De vergadering vindt plaats in het hoofdgebouw, Grift 50. Aanvang 19.30 uur

 

Oudergeleding                
       
Mevr.
W. Doheny-Mijnster
  Mevr.
D. van Oeveren
  Mevr.
M. Paas
  Mevr.
A. Sheombar-Ramcharan
  Mevr. 
T. Vermaas
Lerarengeleding                 
       
Dhr.
J. Baan
  Mevr.
​I. Botic
  Dhr.
​J. van Nijnatten
  Dhr.
D. van der Pol
  Mevr.
​D. de Wolf

Bekijk hieronder de notulen van de afgelopen vergaderingen:
 

 
februari 2018

maart 2018

   
GMR

Binnen het bestuur van onze school, Stichting BOOR, is ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad voor primair onderwijs (GMR-po) actief. De GMR bespreekt zaken die alle openbare scholen of een deel ervan aangaan,

de zogenaamde bovenschoolse onderwerpen. Daarnaast vervult de GMR een ondersteunende rol bij het   functioneren van zijn achterban, de Medezeggenschapsraden (MR'en) van de scholen. De MR'en worden via o.a. nieuwsbrieven regelmatig op de hoogte gebracht van de activiteiten van de GMR. Alle informatie over de GMR-po, zoals samenstelling, vergaderingen, notulen, etc. kunt u vinden via de website: www.boorbestuur.nl

(kies Medezeggenschap/GMR-po).

De leden van de GMR-po worden gekozen door de ouder- en personeelsgeleding van de MR'en van de basisscholen .

  Denkt u er over om u kandidaat te stellen, bekijk dan de volgende brochure.

Delen: