Nieuws van de directie ~ November

Beste ouders en verzorgers,

Graag wil ik u een update sturen met betrekking tot een aantal ontwikkelingen op de Mare.
Hieronder leest u puntsgewijs wat er op dit moment speelt.

Covid-19
Deze week ontving ik een telefoontje van de GGD. In het gesprek dat ik met de GGD-medewerker voerde, kregen de school en haar medewerkers een gigantisch compliment omdat we er tot nu toe in slagen het aantal besmettingen tot een minimum te beperken. Om ons heen zijn er helaas ook scholen die de deuren voor een bepaalde tijd hebben moeten sluiten. Het feit dat dit bij ons niet gebeurd is, betekent dat medewerkers, leerlingen en ook ouders de geldende regels rondom Corona goed opvolgen. Daarvoor aan iedereen een compliment! Helaas betekent dit nog niet dat het gevaar geweken is. De komende tijd moeten wij waakzaam blijven en de geldende regelgeving nog steeds opvolgen. Informeer de school dan ook als er bij u thuis Corona-gerelateerde klachten zijn. We kunnen dan samen de juiste aanpak vaststellen.


 
Digitalisering
De afgelopen tijd zijn we in studiedagen bezig geweest met het verder digitaliseren van ons onderwijs. Dat is bijvoorbeeld te merken aan de communicatie. Onlangs zijn oudergesprekken geweest die op digitale wijze plaats hebben gevonden. Ook kan het door de huidige situatie voorkomen dat groepen, delen van een groep of de juf of meester thuis moeten blijven. Daarom is in de hierboven genoemde studiedagen heel hard gewerkt aan het digitaal beschikbaar stellen van onderwijsmateriaal. Als u als ouder ervaring heeft opgedaan hiermee doordat de juf, meester, of uw kind thuis zat, horen we graag via de groepsleerkracht van u terug hoe u dit heeft ervaren.

 

Verkeer
We hebben al vaker gecommuniceerd over de verkeerssituatie rondom school. Inmiddels zijn er verschillende overlegmomenten geweest met de gemeente en de politie en is er op school een verkeersonderzoek geweest.
Zodra alle resultaten van dit onderzoek bekend zijn, gaan we daar ook daadwerkelijk iets mee doen.
Uiteraard houden wij u hiervan op de hoogte.


 
Sint en Kerst
Dit jaar is anders dan alle andere jaren. Dit heeft ook invloed op de manier waarop wij Sint en Kerst vieren op school. Gelukkig kan ik vast verklappen dat wij beide feesten wel vieren, zij het in aangepaste vorm. Alle kinderen en ouders ontvangen hierover nog informatie per bouw/groep.

Voor nu een heel fijn weekend!

Hugo Jacobs
directeur obs de Mare

Delen: