Toetsen

Hoe gaan wij op de Mare om met toetsen? 
Net als op andere basisscholen in Nederland wordt er ook op de Mare getoetst. Kleuters worden getoetst op hun schoolrijpheid en dergelijke terwijl de midden- en bovenbouwtoetsen zich meer richten op feitelijke kennis en inzichten.

Te denken valt dan b.v. aan toetsen op het gebied van rekenen, taal en lezen. Volgens een door de rijksinspectie vastgesteld schema nemen wij de toetsen af. De toetskalender ligt ter inzage bij de intern begeleiders.

In groep 8 worden 2 extra toetsen afgenomen, te weten: de NIO-toets en het drempelonderzoek. Terwijl de NIO-toets de capaciteiten van de kinderen meet, probeert het drempelonderzoek in kaart te brengen wat de kinderen geleerd hebben op de Mare. Een samenspel van deze 2 toetsen, gecombineerd met de mening en de ervaring van de leerkracht, leidt tot een uiteindelijk schooladvies.

Samenvattend
Wij zijn van mening met onze toetskalender een dekkend systeem te hebben om de ontwikkeling van de kinderen te volgen.
 

Delen: