Verkeerssituatie

Rotterdam
 
Beste ouder(s)/verzorger(s),
 
Graag vragen wij wederom aandacht voor de verkeersproblematiek rondom onze scholen.
Via verschillende kanalen bereiken ons berichten dat de situatie op de weg nog steeds onveilig is.
Kinderen en ouders maken regelmatig gevaarlijke situaties mee.
Gelukkig gaat het vaak nog net goed, maar er zijn ook gevallen bekend dat doktersbezoek noodzakelijk werd.
U begrijpt dat dit voor eenieder onwenselijk is.
Ook klagen buurtbewoners over het gegeven dat er geparkeerd wordt op plekken waar dit niet is toegestaan.
Denk hierbij aan het trottoir, maar ook aan invalidenparkeerplaatsen.
Beide vormen van parkeren worden op last van de politie door de dienst “Stadstoezicht” geverbaliseerd. 
 
Inmiddels is vanuit de Medezeggenschapsraad een brief gestuurd naar de gebiedscommissie.
Deze commissie buigt zich over bovengenoemde problematiek en probeert oplossingen te formuleren.
 
Voor de veiligheid van ouders en kinderen verzoeken wij u nogmaals dringend de verkeersregels in acht te nemen. 

Hoogachtend,
Hugo Jacobs
Directeur de Mare
    

Delen: